امکانات «حساب جفر»

امکانات «حساب جفر» نسخه رایانه

بروزرسانی تا نسخه 0.48.0.0

همه امکانات نرم‌افزار حساب جفر را می‌توانید در این بخش مشاهده نمایید.

 

امکانات نرم‌افزار «حساب جفر» بنابر سربرگ‌های نرم‌افزار

 • صفحه اصلی
  • انتخاب دایره
   • دایره‌های حروف : 16 دایره : ابجد، ابتث، اهطم، ایقغ، اجهب، اجذش، ارغی، انسغ، احست، اویل، اجهز، اجهز 2، افسخ، اعهط، احمد، اموس
   • دایره‌های عدد و روش محاسبه : 25 دایره : کبیر، معکوس، وضعی، افلاکی، صغیر، بروجی، ابجد ادریسی، ابجد عدد وسط، ابجد ثانی، ابجد علوی، ابجدی از امیرالمؤمنین ع، ابجد شعیب ع، ابجد نبوی، ابتث آدم ع، ابتث امیر ع، ابتث امام صادق ص، اهطم مرتبه، اهطم هجا، اهطم فیثاغورث، اهطم دانیال ع، اهطم وسطی، اهطم مثلثلات، اهطم وسیط، اهطم وسیط دوم، ایقغ یوشع بن نون ع
   • نکته : با انتخاب این دایره‌ها می‌توانید در همه بخش‌ها از دایره دلخواه استفاده کنید.
  • اسقاط : تغییر نحوه محاسبه بنابر اسقاط دلخواه
   • دکمه اسقاط : اسقاط کردن یا نکردن
   • با احتساب صفر : اگر خالی باشد باقی‌مانده بجای صفر، همان عدد اسقاط می‌باشد.
   • عدد اسقاط : عددی که با آن مقدار حروف را اسقاط می‌کنیم.
  • بخش‌های مختلف
   • حساب
    • محاسبه : مقدار عددی هر نوشته با دایره دلخواه
    • مدخل مجموعی : بنابر محاسبه انجام شده
    • رد به آحاد : بنابر محاسبه انجام شده
    • تعداد حروف
    • نقاط
     • تعداد نقاط
     • تعداد نواطق (حروف دارای نقطه)
     • تعداد صامات (حروف بدون نقطه)
   • استنطاق : تبدیل عدد به حرف
    • استنطاق مکانی : بنابر دایره حرف دلخواه
    • استنطاق کبیر : بنابر دایره حرف دلخواه
     • روش قدیم : مشکلی که روش قدیمی داشت این بود که وقتی عدد بالای 2000 بود، حرف مربوط به هزار و مربوط به یکان و صدگان با آن قاطی می‌شد : 30003 = ج ل غ  |  1033 = ج ل غ
     • روش عکس : برخی برای رفع مشکل به جای از راست به چپ از چپ به راست استنطاق را می‌نوشتند : 30003 = ل غ ج | 1033 = غ ل ج
     • بَعد (جدید) : بهترین روش این است که مقدار هزارگان را پس از غین می‌نویسد و نه قبل از آن : 30003 = ج غ ل | 1033 = ج ل غ
    • استنطاق خاص
     • اسماء الله
      • یافتن اسماء الله مطابق با دایره حرف و عدد انتخاب شده
      • چند کلمه با علامت | یعنی : مقدار همگی برابر است.
      • چند کلمه با علامت ، یعنی : همه کلمات با هم برابر با عدد دلخواه است.
   • اساس و نظیره‍
    • اساس
     • نظیره‍ : یافتن حرف متناظر در جدول 2×14
     • غریزه‍ : یافتن حرف متناظر در جدول رفت و برگشتی 2× 14
     • بنابر دایره حرف دلخواه
    • جابجایی
     • ترقی : حرف بعدی
     • تنزل : حرف قبلی
     • ترفع : حرف بالایی (در جدول 9تایی)
     • مساوات : حرف پایینی (در جدول 9 تایی)
     • همگی بنابر دایره حرف دلخواه و نیز عدد دلخواه برای مقدار جابجایی (یک حرف بعد یا 3 حرف بعد)
   • دور
    • دور کبیر : حروف جابجایی و نظیر‌های دوایر اصلی
    • دور وسیط : حروف جابجایی و نظیره ابجدی
    • دور صغیر : فقط جابجایی
   • تفکیک
    • عناصر : آتش، باد، آب، خاک
    • شدت عناصر
    • خواص : گرم، سرد، خشک، تر
    • شدت خواص
    • ابجد وضعی : فرد، زوج
    • ابجد کبیر : یکان، دهگان، صدگان، هزارگان
    • دایره اوتاد : حیوان، نبات، معدن
    • دایره کواکب : زحل، مشتری، مریخ، شمس، زهره، عطارد، قمر
    • دایره افلاک : فلک الافلاک، فلک ثوابت، زحل، مشتری، مریخ، شمس، زهره، عطارد، قمر
    • نورانی و ظلمانی
    • شمسی و قمری
    • ملفوظی، ملبوبی، مسروری
    • ایام هفته
    • جهات اربعه (چهارگانه) : شمال، جنوب، شرق، غرب
    • تواخی (دارای حرف هم‌شکل) و غیر تواخی (بدون حرف هم‌شکل)
    • تاج، حربه، عمود و کرسی
    • سعد، نحس و ممتزج
   • رمزنگاری
    • رمزگذاری : تبدیل حروف به اعداد خاص با امکان تبدیل به حرف اولیه
    • رمزبرداری : برگرداندن اعداد خاص به حرف
    • دسته‌بندی‌ها : ابجدی، ایقغی، 4 و 4، 3 و 4، 4 و 3
    • بنابر دایره حرف دلخواه
   • اعراب‌گذاری
    • بنابر دایره اهطم
    • بنابر دایره اجهب
    • بنابر دایره دلخواه با روش معمولی و نه خاص
 • ابزار
  • تکسیر
   • تکسیر و غریزه‍
    • مؤخر و صدر – صدر و مؤخر
    • امکان تنظیم عدد گام
    • محاسبه تا زمام
   • امتزاج
    • امتزاج هر تعداد متن با گام دلخواه برای هر یک
   • لقط
    • لقط یک متن با انتخاب عدد حرف شروع، گام، مقدار حروفی که باید برداشته شود
    • دو حالت منفصل و متصل
    • حالت حذفی در لقط متصل
  •  بسط
   • بسط
    • بسط ملفوظی
    • بینه
    • معکوس
    • حذف مکرر
    • تنصیف : تقسیم کردن
    • تضعیف : ضرب کردن
    • امکان انجام چند مرتبه ای با عدد دلخواه (دور)
    • امکان استفاده از دایره حرف و عدد دلخواه
   • بسط موازی
    • امکان شمارش از خود حرف و بعد از آن
    • ابجد وضعی و غیر آن (دلخواه)
   • طروح سته
   • بطن اسماء
    • اصول
     • ثلاثه : کنیه، لقب، اسم
     • خمسه : +طالع، کوکب (صاحب)
     • سته : +سوال
    • نوع محاسبه : ترتیبی، همه حالات، بنابر برخی نسخ
    • تکسیرات : ابتدا، انتها، کنیه، لقب، اسم، طالع، صاحب، سوال
    • بطون
     • اصلی
     • مکسر
     • زبر و بینات
     • بسط عربی
     • اصول بی‌تکرار
     • ملفوظی بی‌تکرار
     • لفظ عدد فارسی
    • استنطاق کل جدول
    • تبدیل به اسماء الله کل جدول
    • امکان رونوشت از هر بخش دلخواه
 • قرآن : غیرفعال و ناتمام
 • جفر
  • جفر جامع
   • کتاب جفر جامع
  • روش‌های جفر
   • جفر سداسی
   • جفر نادعلی
    • بنابر دایره نادعلی و 4 دایره اصلی
    • روش‌ها
     • حذف مکرر
     • بدون مزج
     • مزج بی‌حذف
     • مزج و نظیره‍
   • طرح غالب
    • حالت ملفوظی و غیر آن
    • حالت تکسیر و غیر آن
    • بنابر طروح سته
   • خورشید جفر
   • روش‌های کتاب مهندسی حروف
    • روش‌های ساده جلد 1 : 13 روش
     • امکان حذف مکرر
    • روش‌های متوسط جلد 1
     • روش 1
     • روش 2
     • روش 3
     • روش 4 : سداسی
     • روش 5 : تقسیمات نه‌گانه
     • روش 6 : پیوندی
     • روش 7 : پیوند نسبتی
    • روش‌های پیشرفته جلد 1
     • روش 1 : دورهای ششگانه
     • روش 2 : پیوند مرکب
     • روش 3 : پیوند ضربی
     • روش 4 : پیوند ماتریسی
     • روش 5 : سیر قطری
     • روش 6 : زوجی
    • روش‌های ساده جلد 2 : غیرفعال و ناتمام
    • روش‌های متوسط جلد 2 : غیرفعال و ناتمام
    • روش‌های پیشرفته جلد 2 : غیرفعال و ناتمام
  • جفر صدیقی (15 سطری)
   • جفر صدیقی : غیرفعال و ناتمام
   • نسبت بین الحروف : بنابر روش صحیح
    • نسبت‌گیری دو متن
    • نسبت‌گیری دو عدد
    • ساخت جدول با نمایش اعداد متماثل، متباین، متوافق، متداخل با رنگ
   • اساس تا دور
    • نمایش جدول در تمامی حالات ممکن
    • نسبت‌گیری دو متن
   • حروف قوا
    • محاسبه بنابر روش تحقیق شده و صحیح
    • محاسبه جدول در سه حالت نمایشی (عمودی، افقی، 28×28)
    • نسبت‌گیری دو متن
   • حروف صفحه : غیر فعال و ناتمام
  • فال ابجدی
   • فال
    • فال‌های خود شخص
     • طالع
     • کوکب طالع
     • طبع شخص
     • روش نوشتن دعا
    • فال‌های همسر
     • طالع ازدواج
     • دانستن احوال زنان
     • دوستی میان زن و مرد
     • فال بطلیموس : عاقبت ازدواج یا دوستی
     • زندگی باهم تا آخر عمر
     • فرزنددار شدن (3 روش)
     • علت اولاددار نشدن
     • جنس جنین
     • زمان مرگ همسر (2 روش)
    • بیماری‌های و رنج
     • طالع پریان
     • سحر شدن
     • منشأ بیماری (2 روش)
     • تشخیص بیماری و درمان
     • احوال مریض (5 روش)
     • لوح حیات و ممات (3 روش)
    • دیگر فال‌های ابجدی
     • ضمیر سائل
     • غالب و مغلوب
     • زمان شروع کار
     • حاجت روایی
     • اقامت
     • رفع اختلاط
     • دستگیری سارق
     • ادامه شراکت
     • وضع غایب (3 روش)
  • فالنامه جدولی
   • فالنامه شیخ بهایی
    • نمایش مناجات
    • استخراج جواب از جدول و نمایش جواب مدون
    • 26 موضوع مختلف
   • فال ابن عربی
    • تهیه شده از آیات قرآن کریم
    • استخراج جواب از جدول و نمایش جواب مدون
    • 23 موضوع مختلف
  • فال جدولی
   • مفتاح الغیوب
    • استخراج جواب از جدول و نمایش جواب مدون
   • تفأل مجرب
    • استخراج جواب از جدول و نمایش جواب مدون
 • رمل : غیر فعال و ناتمام
 • هیئت و نجوم
  • زمان‌ها
   • اوقات شرعی و ساعات
    • شهر و زمان
     • امکان انتخاب شهر
     • امکان نوشتن مختصات به صورت دستی
     • وارد کردن تاریخ به شمسی یا میلادی (پیشفرض زمان رایانه است)
     • امکان نمایش تفاوت با ساعت جهانی
     • امکان ذخیره تنظیمات
    • شیوه محاسبات اوقات شرعی
     • 7 روش محاسباتی برای محاسبه زمان نماز صبح و مغرب و نی روش دلخواه
     • محاسبه نیمه شب بنابر طلوع یا فجر
     • محاسبه وقت قضیلت نماز عصر بنابر روش شافعی یا حنفی
    • محاسبه اوقات شرعی
    • ساعت
     • محاسبه ساعات روز بنابر اوقات شرعی برای روز معین شده و یک روز قبل و بعد
     • مدت هر ساعت
     • نام هر ساعت
     • تعیین جاری
 • درباره
  • تنظیمات
   • نصب فونت : نصب آسان فونت‌های مورد نیاز نرم‌افزار جهت نمایش بهتر
  • درباره
   • تقدیم…
   • درباره این نسخه
  • نشانی‌ها
   • نشانی سایت
   • کانال تلگرام
 • سایر امکانات
  • ساخت صفحه دلخواه به تعداد لازم و جابجایی آن‌ها در جای دلخواه

 

2 نظر

 1. فرامرز بهزادی

  با سلام
  ابتدا از زحمات شما بابت ساخت این نرم افزار تشکر میکنم اما خواهشی که دارم نحوه استفاده صحیح از آنرا نیز شرح دهید .
  با تشکر بهزادی

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*