امکانات «حساب جفر»

امکانات «حساب جفر» نسخه رایانه

بروزرسانی تا نسخه ۱.۰.۰.۰

همه امکانات نرم‌افزار حساب جفر را می‌توانید در این بخش مشاهده نمایید.

 

امکانات نرم‌افزار «حساب جفر» بنابر سربرگ‌های نرم‌افزار

 • بخش اصلی
  • راهنما
   • نمایش راهنما و توضیحات بخش‌های زیر :
    • بخش اصلی : حساب – استنطاق – اساس و نظیره‍ – اعمال ریاضی – دور – تفکیک (همه زیرمجموعه‌های آن)
    • ابزار : تکسیرات (تکسیر و غریزه، لقط، امتزاج، تکسیر جامع) – بسط (همه موارد) – بطن اسماء – رمزنگاری – حرکت‌گذاری
   • نمایش نمونه و مثال هر بخش، در نرم‌افزار : همه گزینه‌های بخش اصلی و ابزار
  • انتخاب دایره
   • دایره‌های حروف : ۸۰ دایره : ابجد، ابتث، اهطم، ایقغ، ابجد مغاربه، ابتج، اجهب، اجهز، اجهز ۲، اجعف، اجنذ، اجذش، ادجه، ادزی، ادثت، اهوی، اوزی، اویل، اویل ۲، اوکع، اوضک، ازمق، ازمق ۲، احجش، احزط، احطم، احمد، احسی، احسن، احست، اطفذ، اطفذ۲، ایقغ ۲، ایقغ ۳، ایقغ ۴، اکشب، اکشج، اکذق، الهط، الثب، الثو، اموس، امذب، امذط، انسج، انسغ، انظب، انظل، اسبع، اسغن، اعجص، اعهط، اعلی، افهش، افوت، افطم، افسج، اصزخ، اقبر، اقیغ، اقطظ، ارکب، ارلد، ارغی، اشمه، اتجخ، اتسح، اثفک، اثصم، اخقن، اذشف، اضثر، اضخت، اظذث، اغبظ، اغظض، سوره ۱.حمد، سوره ۱۱۲.اخلاص، نادعلی
   • دایره‌های عدد و روش محاسبه : ۲۵ دایره : کبیر، معکوس، وضعی، افلاکی، صغیر، بروجی، ابجد ادریسی، ابجد عدد وسط، ابجد ثانی، ابجد علوی، ابجدی از امیرالمؤمنین ع، ابجد شعیب ع، ابجد نبوی، ابتث آدم ع، ابتث امیر ع، ابتث امام صادق ص، اهطم مرتبه، اهطم هجا، اهطم فیثاغورث، اهطم دانیال ع، اهطم وسطی، اهطم مثلثلات، اهطم وسیط، اهطم وسیط دوم، ایقغ یوشع بن نون ع
   • نکته : با انتخاب این دایره‌ها می‌توانید در همه بخش‌ها از دایره دلخواه استفاده کنید.
  • اسقاط : تغییر نحوه محاسبه بنابر اسقاط دلخواه
   • دکمه اسقاط : اسقاط کردن یا نکردن
   • با احتساب صفر : اگر خالی باشد باقی‌مانده بجای صفر، همان عدد اسقاط می‌باشد.
   • عدد اسقاط : عددی که با آن مقدار حروف را اسقاط می‌کنیم.
  • محسابات
   • حساب
    • محاسبه : مقدار عددی هر نوشته با دایره دلخواه
    • مدخل مجموعی : بنابر محاسبه انجام شده
    • رد به آحاد : بنابر محاسبه انجام شده
    • تعداد حروف
    • نقاط
     • تعداد نقاط
     • تعداد نواطق (حروف دارای نقطه)
     • تعداد صامات (حروف بدون نقطه)
   • استنطاق : تبدیل عدد به حرف
    • استنطاق مکانی : بنابر دایره حرف دلخواه
    • استنطاق کبیر : بنابر دایره حرف دلخواه
     • روش قدیم : مشکلی که روش قدیمی داشت این بود که وقتی عدد بالای ۲۰۰۰ بود، حرف مربوط به هزار و مربوط به یکان و صدگان با آن قاطی می‌شد : ۳۰۰۰۳ = ج ل غ  |  ۱۰۳۳ = ج ل غ
     • بَعد (جدید) : بهترین روش این است که مقدار هزارگان را پس از غین می‌نویسد و نه قبل از آن : ۳۰۰۰۳ = ج غ ل | ۱۰۳۳ = ج ل غ
    • استنطاق خاص
     • اسماء الله
      • یافتن اسماء الله مطابق با دایره حرف و عدد انتخاب شده
      • چند کلمه با علامت | یعنی : مقدار همگی برابر است.
      • چند کلمه با علامت ، یعنی : همه کلمات با هم برابر با عدد دلخواه است.
   • اساس و نظیره‍
    • اساس
     • نظیره‍ : یافتن حرف متناظر در جدول ۲×۱۴
     • غریزه‍ : یافتن حرف متناظر در جدول رفت و برگشتی ۲× ۱۴
     • بنابر دایره حرف دلخواه
    • متناظر : تبدیل دایره یک متن
    • جابجایی
     • ترقی : حرف بعدی
     • تنزل : حرف قبلی
     • ترفع : حرف بالایی (در جدول ۹تایی)
     • مساوات : حرف پایینی (در جدول ۹ تایی)
   • اعمال ریاضی
    • اعمال اربعه : جمع – تفریق – ضرب – تقسیم
    • سایر اعمال : باقی‌<انده – اسقاط – طرح و اسقاط
  • سایر ابزارها
   • دور
    • دور کبیر : حروف جابجایی و نظیر‌های دوایر اصلی
    • دور وسیط : حروف جابجایی و نظیره ابجدی
    • دور صغیر : فقط جابجایی
   • تفکیک
    • عناصر : آتش، باد، آب، خاک
    • شدت عناصر
    • خواص : گرم، سرد، خشک، تر
    • شدت خواص
    • ابجد وضعی : فرد، زوج
    • ابجد کبیر : یکان، دهگان، صدگان، هزارگان
    • دایره اوتاد : حیوان، نبات، معدن
    • دایره کواکب : زحل، مشتری، مریخ، شمس، زهره، عطارد، قمر
    • دایره افلاک : فلک الافلاک، فلک ثوابت، زحل، مشتری، مریخ، شمس، زهره، عطارد، قمر
    • نورانی و ظلمانی
    • شمسی و قمری
    • ملفوظی، ملبوبی، مسروری
    • ایام هفته
    • جهات اربعه (چهارگانه) : شمال، جنوب، شرق، غرب
    • تواخی (دارای حرف هم‌شکل) و غیر تواخی (بدون حرف هم‌شکل)
    • تاج، حربه، عمود و کرسی
    • سعد، نحس و ممتزج
 • ابزار
  • تکسیر
   • تکسیر جامع
    • تکسیر مؤخر و صدر تا زمام
    • تکسیر صدر و مؤخر تا زمام
    • غریزه‍ مؤخر و صدر تا زمام
    • غریزه‍ صدر و مؤخر تا زمام
    • امتزاج هر تعداد متن با گام دلخواه برای هر یک
    • لقط منفصل و منقطع
    • لقط متصل
    • تکسیر جامع :‌دارای امکانات و متغیرهای بسیار و توضیح داده شده در بخش راهنما
  •  بسط
   • بسط
    • بسط ملفوظی
    • بینه
    • معکوس
    • حذف مکرر
    • تنصیف : تقسیم کردن
    • تضعیف : ضرب کردن
    • امکان انجام چند مرتبه ای با عدد دلخواه (دور)
    • امکان استفاده از دایره حرف و عدد دلخواه
    • بسط موازی : با ابجد وضعی و غیر آن
    • طروح سته
   • بطن اسماء
    • اصول
     • ثلاثه : کنیه، لقب، اسم
     • خمسه : +طالع، کوکب (صاحب)
     • سته : +سوال
    • نوع محاسبه : ترتیبی، همه حالات، بنابر برخی نسخ
    • تکسیرات : ابتدا، انتها، کنیه، لقب، اسم، طالع، صاحب، سوال
    • بطون
     • اصلی
     • مکسر
     • زبر و بینات
     • بسط عربی
     • اصول بی‌تکرار
     • ملفوظی بی‌تکرار
     • لفظ عدد فارسی
    • استنطاق کل جدول
    • تبدیل به اسماء الله کل جدول
    • امکان رونوشت از هر بخش دلخواه
   • رمزنگاری
    • رمزگذاری : تبدیل حروف به اعداد خاص با امکان تبدیل به حرف اولیه
    • رمزبرداری : برگرداندن اعداد خاص به حرف
    • دسته‌بندی‌ها : ابجدی، ایقغی، ۴ و ۴، ۳ و ۴، ۴ و ۳
    • بنابر دایره حرف دلخواه
   • حرکت گذاری
    • بنابر دایره اهطم
    • بنابر دایره اجهب
    • بنابر دایره دلخواه با روش معمولی و نه خاص
 • قرآن : غیرفعال و ناتمام
 • جفر
  • جفر جامع
   • کتاب جفر جامع
  • روش‌های جفر
   • جفر سداسی
   • جفر نادعلی
    • بنابر دایره نادعلی و ۴ دایره اصلی
    • روش‌ها
     • حذف مکرر
     • بدون مزج
     • مزج بی‌حذف
     • مزج و نظیره‍
   • طرح غالب
    • حالت ملفوظی و غیر آن
    • حالت تکسیر و غیر آن
    • بنابر طروح سته
   • خورشید جفر
   • روش‌های کتاب مهندسی حروف
    • روش‌های ساده جلد ۱ : ۱۳ روش
     • امکان حذف مکرر
    • روش‌های متوسط جلد ۱
     • روش ۱
     • روش ۲
     • روش ۳
     • روش ۴ : سداسی
     • روش ۵ : تقسیمات نه‌گانه
     • روش ۶ : پیوندی
     • روش ۷ : پیوند نسبتی
    • روش‌های پیشرفته جلد ۱
     • روش ۱ : دورهای ششگانه
     • روش ۲ : پیوند مرکب
     • روش ۳ : پیوند ضربی
     • روش ۴ : پیوند ماتریسی
     • روش ۵ : سیر قطری
     • روش ۶ : زوجی
    • روش‌های ساده جلد ۲ : غیرفعال و ناتمام
    • روش‌های متوسط جلد ۲ : غیرفعال و ناتمام
    • روش‌های پیشرفته جلد ۲ : غیرفعال و ناتمام
  • جفر صدیقی (۱۵ سطری)
   • جفر صدیقی : غیرفعال و ناتمام
   • نسبت بین الحروف : بنابر روش صحیح
    • نسبت‌گیری دو متن
    • نسبت‌گیری دو عدد
    • ساخت جدول با نمایش اعداد متماثل، متباین، متوافق، متداخل با رنگ
   • اساس تا دور
    • نمایش جدول در تمامی حالات ممکن
    • نسبت‌گیری دو متن
   • حروف قوا
    • محاسبه بنابر روش تحقیق شده و صحیح
    • محاسبه جدول در سه حالت نمایشی (عمودی، افقی، ۲۸×۲۸)
    • نسبت‌گیری دو متن
   • حروف صفحه : غیر فعال و ناتمام
  • فال ابجدی
   • فال
    • فال‌های خود شخص
     • طالع
     • کوکب طالع
     • طبع شخص
     • روش نوشتن دعا
    • فال‌های همسر
     • طالع ازدواج
     • دانستن احوال زنان
     • دوستی میان زن و مرد
     • فال بطلیموس : عاقبت ازدواج یا دوستی
     • زندگی باهم تا آخر عمر
     • فرزنددار شدن (۳ روش)
     • علت اولاددار نشدن
     • جنس جنین
     • زمان مرگ همسر (۲ روش)
    • بیماری‌های و رنج
     • طالع پریان
     • سحر شدن
     • منشأ بیماری (۲ روش)
     • تشخیص بیماری و درمان
     • احوال مریض (۵ روش)
     • لوح حیات و ممات (۳ روش)
    • دیگر فال‌های ابجدی
     • ضمیر سائل
     • غالب و مغلوب
     • زمان شروع کار
     • حاجت روایی
     • اقامت
     • رفع اختلاط
     • دستگیری سارق
     • ادامه شراکت
     • وضع غایب (۳ روش)
  • فالنامه جدولی
   • فالنامه شیخ بهایی
    • نمایش مناجات
    • استخراج جواب از جدول و نمایش جواب مدون
    • ۲۶ موضوع مختلف
   • فال ابن عربی
    • تهیه شده از آیات قرآن کریم
    • استخراج جواب از جدول و نمایش جواب مدون
    • ۲۳ موضوع مختلف
  • فال جدولی
   • مفتاح الغیوب
    • استخراج جواب از جدول و نمایش جواب مدون
   • تفأل مجرب
    • استخراج جواب از جدول و نمایش جواب مدون
 • رمل : غیر فعال و ناتمام
 • هیئت و نجوم
  • زمان‌ها
   • اوقات شرعی و ساعات
    • شهر و زمان
     • امکان انتخاب شهر
     • امکان نوشتن مختصات به صورت دستی
     • وارد کردن تاریخ به شمسی یا میلادی (پیشفرض زمان رایانه است)
     • امکان نمایش تفاوت با ساعت جهانی
     • امکان ذخیره تنظیمات
    • شیوه محاسبات اوقات شرعی
     • ۷ روش محاسباتی برای محاسبه زمان نماز صبح و مغرب و نی روش دلخواه
     • محاسبه نیمه شب بنابر طلوع یا فجر
     • محاسبه وقت قضیلت نماز عصر بنابر روش شافعی یا حنفی
    • محاسبه اوقات شرعی
    • ساعت
     • محاسبه ساعات روز بنابر اوقات شرعی برای روز معین شده و یک روز قبل و بعد
     • مدت هر ساعت
     • نام هر ساعت
     • تعیین جاری
 • درباره
  • تنظیمات
   • نصب فونت : نصب آسان فونت‌های مورد نیاز نرم‌افزار جهت نمایش بهتر
  • درباره
   • تقدیم…
   • درباره این نسخه
  • نشانی‌ها
   • نشانی سایت
   • کانال تلگرام
 • سایر امکانات
  • ساخت صفحه دلخواه به تعداد لازم و جابجایی آن‌ها در جای دلخواه
  • قابلیت تغییر اندازه صفحه‌ها بجز بخش فال و جفر

 

درباره‌ی Shahim

حتما ببینید

نسخه‌های «حساب جفر»

نسخه‌های «حساب جفر» : ویندوز رایانه آخرین بروزرسانی : ۱.۰.۰.۰ تمام تغییرات نسخه‌های نرم‌افزار حساب …

۲۰ نظر

 1. با سلام
  ابتدا از زحمات شما بابت ساخت این نرم افزار تشکر میکنم اما خواهشی که دارم نحوه استفاده صحیح از آنرا نیز شرح دهید .
  با تشکر بهزادی

 2. سلام من میخوام معنی یا تفسیر عدد ۳۴ رو بدونم. با سپاس

 3. سلام میشه لینک داخل مطلبو چک کنید.برای من مشکل داشت.ممنون

  • سلام
   لینکی توی این صفحه نداریم و فقط اطلاعات برنامه وجود دارد

   • با سلام خدمت شما از هراستادی مستحصله رو سوال می کنم ارجاع میدن به یه کسری کتاب منهم هر چی مطالعه کردم جواب نگرفتم ترو خدا اگر مستحصله گرفتن رو به صورت اعداد یادم بدید یه عمر دعاتون میکنم

 4. سلام
  در این برنامه (و برنامه های مشابه) هیچ جایی برای ابتکار و خلاقیت کاربر قرار داده نشده.
  یادتان باشد که
  در این علوم معمولا حرف اصلی همان است که در کتابها نوشته نمیشود.
  و
  این امر در همه زبانه جاری و ساری است.
  به عنوان مثال میتوانید کتابهایی با عنوان Occultism را به زبان انگلیسی ببنید.

  پس
  په خوب است که جایی در این جور برنامه ها قرار دهید که کاربر بتواند از خلاقیت خودش هم بهر ببرد.

  • سلام
   ما در حد توان خودمان کار میکنیم
   ما هم یکی هستیم مثل شما
   نه پولی از جایی میگیریم و نه چشم داشتی داریم
   فقط کاری که در توان داریم انجام میدیم
   یاعلی

   • بنده با اینکه آگاهی زیادی از این علم ندارم ولی در این زمانه ایی که فقط پول حرف اول را میزنه و کسی مجانی هیچ کاری نمیکنه جنابعالی را باید ستود از زحمات بسیاری که کشیده ایید و برخی از افراد بجای اینکه پیامشون تشکر از جنابعالی باشه ایراد میگیرند که البته به شخصه معتقدم چنین افرادی بیشتر کسانی هستند که از کوچکی مشکلاتی داشته اند که عقده شده و با این نظراتشون عقدهای دوران کودکیشون میخواهند خالی کنند. به هر حال بنده از زحماتتون بسیار متشکرم و دستتون را میبوسم

    • سلام علیکم
     ممنون از لطفتون
     یکی از دلایل کارهای من همین هست که جلوی گران فروشی توی این حوزه را بگیرم

 5. وای خیلی خوبه ساییتون

 6. سلام واقعا دست شما دردنکند این سایت رادراخنیارمردم قراردادین.بعضیهاکتاب میفروشند۵۰میلیون انگشتر میفرشند۳۰۰یا۵۰۰میلیون.بعداسم خودرااستادگذاشتن.البته استادکلاهبرداری.

 7. سلام.ممنون .خیلی خوب بود.از دست اندرکاران وبسایت به این خوبی سپاسگزارم

 8. باسلام احترام
  واقعا برنامه عالی هست لذت بردم
  زمانی که ۳۰ سال کار کردم از کتابهای مرجع از اساتیدی چون محمود و احمد دهدار و استاد حافظیان و دیگران نرک افزار بسار خوبی هست که در کمترین زمان بیشترین کارایی را دارد خیلی از اساتید فقط ابجد صغیر و ابجد کبیر و چند روش دیگر را توضیح داده اند ولی شما با این شاهکار چشم مرا به دنیای علوم غریبه باز کردید البته
  هر که را «اسرارِ حق» آموختند مُهر کردند و دهانش دوختند. هر که را «اسرارِ حق» آموختند مُهر کردند و دهانش دوختند.
  سپاس فراوان از زحمات شما

 9. سلام .بر عزیزان گرامی سازنده برنامه .واقعا کارتون عالی بود نرم افزار خوبی هست.
  من خیلی وقت هست که برنامه رو نصب داشتم تو گوشیم تازه امروز یه مرور کامل کردم.دیدم نه بابا خیلی عالیه
  خدا قوت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.