نسخه‌های «حساب جفر»

نسخه‌های «حساب جفر» : ویندوز رایانه

آخرین بروزرسانی : ۱.۰.۰.۰

تمام تغییرات نسخه‌های نرم‌افزار حساب جفر را می‌توانید در اینجا ببینید.

 • تغییرات نسخه آینده :
  • بخش اصلی
   • راهنما
    • رفع مشکل باز نشدن موضوع انتخاب شده، پیش از باز شدن کتاب
   • اعمال ریاضی
    • محاسبه انواع محاسبه و نه فقط وضعی
  • ابزار
   • بسط
    • رفع مشکل نمایش دور در بسط ملفوظی

 

 • نسخه ۱.۰.۰.۰

  • بخش اصلی
   • راهنما
    • نمایش راهنما و توضیحات بخش‌های زیر :
     • بخش اصلی : حساب – استنطاق – اساس و نظیره‍ – اعمال ریاضی – دور – تفکیک (همه زیرمجموعه‌های آن)
     • ابزار : تکسیرات (تکسیر و غریزه، لقط، امتزاج، تکسیر جامع) – بسط (همه موارد) – بطن اسماء – رمزنگاری – حرکت‌گذاری
    • نمایش نمونه و مثال هر بخش، در نرم‌افزار : همه گزینه‌های بخش اصلی و ابزار
   • دایره‌ها
    • دایره حروف
     • افزودن دوایر حروف تا ۷۹ مورد
     • به ترتیب حروف ابجدی شدن دوایر، مگر ۴ دایره اصلی
    • دایره عدد
     • تصحیح روش ابجد ادریسی
     • رفع مشکل روش اهطم دانیال
     • تغییر دوایر ابتثی
   • حساب
    • افزودن دکمه راهنما
    • بهینه سازی رابط کاربری
    • غیر قابل تغییر شدن خروجی‌ها
    • حذف «تعداد نواطق» و «تعداد صوامت» : به دلیل افزوده شدن این دو به بخش تفکیک
    • تنظیم کلیک راست برای «متن ورودی» : جایگزاری (paste)
    • تنظیم کلیک راست برای دکمه «اجرا»
     • اجرا و رونوشت همه خروجی‌ها
     • اجرا و رونوشت توضیحات و خروجی‌ها
    • تنظیم کلیک راست برای «خروجی‌ها»
     • رونوشت متن (کامل یا بخش انتخاب شده)
     • انجام فرآیند «استنطاق» با انتقال متن به صفحه آن
    • تغییر نحوه پیام دادن
   • استنطاق
    • افزودن دکمه راهنما
    • بهینه سازی رابط کاربری
    • غیر قابل تغییر شدن خروجی‌ها
    • استنطاق کبیر
     • حذف بخش استنطاق کبیر به شیوه «عکس»
    • استنطاق خاص
     • امکان غیر فعال بودن استنطاق ترکیبی اسماء الله : به دلیل طولانی شدن فرآیند در برخی اعداد
    • تنظیم کلیک راست برای «متن ورودی» : جایگزاری (paste)
    • تنظیم کلیک راست برای دکمه «اجرا» (همانند بخش حساب)
    • تنظیم کلیک راست برای «خروجی‌ها»
     • رونوشت متن (کامل یا بخش انتخاب شده)
     • انجام فرآیندهای زیر با انتقال متن به صفحه دلخواه :
      • حساب کردن
      • اساس و نظیره‍
      • گرفتن دور
      • تفکیک کردن
      • تکسیر کردن
      • امتزاج
      • بسط دادن
    • تغییر نحوه پیام دادن
   • اساس و نظیره‍
    • امکان محاسبه «متناظر» عبارت دلخواه، بنابر دایره انتخابی دوم
    • حذف عدد ملاک جابجایی
    • افزودن دکمه راهنما
    • بهینه سازی رابط کاربری
    • غیر قابل تغییر شدن خروجی‌ها
    • تنظیم کلیک راست برای «متن ورودی» : جایگزاری (paste)
    • تنظیم کلیک راست برای دکمه «اجرا» (همانند بخش حساب)
    • تنظیم کلیک راست برای «خروجی‌ها» (همانند بخش استنطاق)
    • تغییر نحوه پیام دادن
   • اعمال ریاضی (جدید)
    • محاسبه موارد زیر بنابر دایره دلخواه، با ورودی عدد یا متن و خروجی دادن استنطاق کبیر و مکانی، جدای از خود عدد
     • اعمال اربعه : جمع – تفریق – ضرب – تقسیم
     • سایر اعمال : باقی‌مانده – اسقاط – طرح و اسقاط
    • تنظیم کلیک راست برای «متن ورودی» : جایگزاری (paste)
    • تنظیم کلیک راست برای دکمه «اجرا» (همانند بخش حساب)
    • تنظیم کلیک راست برای «خروجی‌ها» (همانند بخش استنطاق)
   • دور
    • افزودن دکمه راهنما
    • بهینه سازی رابط کاربری
    • غیر قابل تغییر شدن خروجی‌ها
    • تنظیم کلیک راست برای «متن ورودی» : جایگزاری (paste)
    • تنظیم کلیک راست برای دکمه «اجرا» (همانند بخش حساب)
    • تنظیم کلیک راست برای «خروجی‌ها» (همانند بخش استنطاق)
    • تغییر نحوه پیام دادن
   • تفکیک
    • افزودن تفکیک‌های جدید
     • نواطق و صامات
     • خواتیم و متصلات
     • جنسیت : مذکر و مؤنث
    • حذف گزینه‌های اضافی خروجی، وقتی به آن‌ها نیازی نیست.
    • افزودن دکمه راهنما
    • بهینه سازی رابط کاربری
    • امکان جستجوی گزینه دلخواه
    • غیر قابل تغییر شدن خروجی‌ها
    • تنظیم کلیک راست برای «متن ورودی» : جایگزاری (paste)
    • تنظیم کلیک راست برای دکمه «اجرا» (همانند بخش حساب)
    • تنظیم کلیک راست برای «خروجی‌ها» (همانند بخش استنطاق)
    • تغییر نحوه پیام دادن
  • ابزار
   • تکسیر جامع : تکسیر، امتزاج، لقط
    • ساخت روشی جدید و جامع همه تکسیرات و امتزاجات و لقط‌ها و نیز حالات دلخواه دیگر
    • ایجاد صفحه جدید و جامع و پویا
    • کدنویسی جدید و جامع
    • امکان افزودن ورودی به تعداد دلخواه، با همه تنظیمات خاص خود
    • امکان دسته بندی با چند متغیر
    • امکان برداشت حروف از هر ورودی، با چند متغیر
    • افزودن دکمه راهنما
    • تنظیم کلیک راست برای «متن ورودی» : جایگزاری (paste)
    • تنظیم کلیک راست برای دکمه «اجرا» (همانند بخش حساب)
    • تنظیم کلیک راست برای «خروجی‌ها» (همانند بخش استنطاق)
    • تغییر نحوه پیام دادن
   • تکسیر : حذف بخش (انتقال محتوا به تکسیر جامع)
   • امتزاج : حذف بخش (انتقال محتوا به تکسیر جامع)
   • لقط : حذف بخش (انتقال محتوا به تکسیر جامع)
   • بسط
    • تغییر ظاهری
    • افزودن دکمه راهنما
    • افزودن بسطهای موازی و طروح سته
    • تنظیم کلیک راست برای «متن ورودی» : جایگزاری (paste)
    • تنظیم کلیک راست برای دکمه «اجرا» (همانند بخش حساب)
    • تنظیم کلیک راست برای «خروجی‌ها» (همانند بخش استنطاق)
    • تغییر نحوه پیام دادن
   • بطن اسماء
    • رفع خطای بسط عربی
    • رفع خطای بسط لفظ عدد فارسی
    • حذف روش آخر به دلیل اشتباه بودن
    • تغییر ظاهری
    • افزودن دکمه راهنما
    • تغییر نحوه پیام دادن
    • حذف منو رونوشت : انتقال به کلیک راست جدول
    • تنظیم کلیک راست برای «متن‌های ورودی» : جایگزاری (paste)
    • تنظیم کلیک راست برای «جدول»
     • رونوشت از خانه انتخاب شده
     • رونوشت از ستون‌های موجود (کبیر، مجموعی، وسیط، صغیر)
   • بسط موازی : حذف بخش : ادغام با بسط
   • طروح سته : حذف بخش : ادغام با بسط
   • رمزنگاری
    • افزودن روش «ابجد کبیر» : با قابلیت سایر دوایر
    • غیر قابل تغییر شدن خروجی «ایقغ»
    • افزودن توضیحات
    • تغییر نحوه پیام دادن
    • بهینه سازی رابط کاربری
    • تنظیم کلیک راست برای «متن ورودی» : جایگزاری (paste)
    • تنظیم کلیک راست برای دکمه «اجرا» (همانند بخش حساب)
    • تنظیم کلیک راست برای «خروجی‌ها» (همانند بخش استنطاق)
   • حرکت گذاری
    • تغییر نام از «اعراب‌گذاری» به «حرکت گذاری»
    • افزودن دکمه راهنما
    • بهینه سازی رابط کاربری
    • غیر قابل تغییر شدن خروجی‌ها
    • تغییر نحوه پیام دادن
    • تنظیم کلیک راست برای «متن ورودی» : جایگزاری (paste)
    • تنظیم کلیک راست برای دکمه «اجرا» (همانند بخش حساب)
    • تنظیم کلیک راست برای «خروجی‌ها» (همانند بخش استنطاق)
  • فال
   • فال ابجدی : بهبود رابط کاربری
  • هیئت و نجوم
   • اوقات شرعی و ساعات : قابلیت تغییر سایز صفحه
  • دیگر بخش‌ها
   • ایجاد کلیک راست جهت رونوشت و انتقال متن به بخش ابزارها : حساب – استنطاق – اساس و نظیره‍ – دور – تفکیک – تکسیرات – لقط – امتزاج – بسط
   • صفحه پیغام
    • تنظیم شدن به نسبت مقدار نوشته
   • امکان تغییرسایز همه صفحات و نیز فعال شدن دکمه بزرگ کردن صفحه
   • بهینه‌سازی نمایش نام دایره حرف و تعریف تابع‌های جدید
   • تغییر نمایه (آیکن) نرم‌افزار
   • دسته‌بندی مجدد دکمه‌های هر بخش

 

 

 • نسخه ۰.۴۸.۰.۰
  • بخش اصلی
   • تغییر عنوان صفحه اصلی به بخش اصلی
   • اساس و نظیره : یکجا کردن دو بخش جابجایی
   • رمز نگاری
    • حذف امکان عکس
    • رفع مشکل
  • ابزار
   • تنظیم فونت‌های این بخش
   • جابجا کردن دسته تکسیر و بسط
   • تکسیر : تغییر ظاهری و رفع خطای ورودی تک حرفی
   • بطن اسماء
    • رفع خطا در کواکب
    • رفع خطا در بطون
  • جفر
   • تنظیم فونت‌های این بخش
   • خورشید جفر : رفع مشکل ۱۰ حرف کلید
   • روش‌های کتاب مهندسی علم حروف : رفع مشکل متن ورودی
   • جفر صدیقی
    • تحقیق و تنظیم روش صحیح «نسبت بین الحروف» و حذف مابقی روش‌ها
    • تحقیق و تنظیم روش صحیح «حرف قوا» و حذف مابقی روش‌ها
  •  فال
   • فال ابجدی
    • یکی کردن دو صفحه فال ابجدی (همسر و دیگر فال‌ها)
    • افزایش فالها به ۴۰ فال
     • فال‌های خود شخص
      • طالع
      • کوکب طالع
      • طبع شخص
      • روش نوشتن دعا
     • فال‌های همسر
      • طالع ازدواج
      • دانستن احوال زنان
      • دوستی میان زن و مرد
      • فال بطلیموس : عاقبت ازدواج یا دوستی
      • زندگی باهم تا آخر عمر
      • فرزنددار شدن (۳ روش)
      • علت اولاددار نشدن
      • جنس جنین
      • زمان مرگ همسر (۲ روش)
     • بیماری‌های و رنج
      • طالع پریان
      • سحر شدن
      • منشأ بیماری (۲ روش)
      • تشخیص بیماری و درمان
      • احوال مریض (۵ روش)
      • لوح حیات و ممات (۳ روش)
     • دیگر فال‌های ابجدی
      • ضمیر سائل
      • غالب و مغلوب
      • زمان شروع کار
      • حاجت روایی
      • اقامت
      • رفع اختلاط
      • دستگیری سارق
      • ادامه شراکت
      • وضع غایب (۳ روش)
  • درباره
   • حذف دکمه انجمن : به دلیل غیر فعال شدن انجمن از سایت
 • نسخه ۰.۴۶.۱۰.۰
  • بروزرسانی «استنطاق»
   • افزودن استنطاق خاص : اسماء الله
    • مطابق با دایره عدد و حرفی دلخواه
  • بروزرسانی «اساس و نظیره‍»
   • جابجایی به عدد دلخواه
  • بروزرسانی «تفکیک»
   • تغییر ظاهری
   • حروف تواخی (جدید)
  • ابزار  : سربرگ جدید
   • بروزرسانی «بسط» : تغییر ظاهری
   • افزودن بخش «بسط موازی»
   • افزودن بخش «طروح سته»
   • افزایش بخش «بطون اسماء»
    • محاسبه بر اساس سه نوع اصول (ثلاثه، خمسه، سته)
    • محاسبه ۷ نوع بطن مختلف
    • امکان استنطاق همه اعداد
    • امکان تبدیل به اسماء الله
  • بروزرسانی «تکسیر»
   • حذف قابلیت اولی و اخری (متفاوت بودن برداشت حروف در بار اول در بارهای بعد)
  • بروزرسانی «جفر»
   • افزودن بخش «جفر جامع»
    • افزودن کتاب جفر جامع
   • افزودن بخش روش‌های متوسط از کتاب مهندسی علم حروف جلد یک
   • افزودن بخش روش‌های پیشرفته از کتاب مهندسی علم حروف جلد یک
  • بروزرسانی «هیات و نجوم»
   • رفع مشکلات و عیب‌یابی کامل
 • نسخه ۰.۴۰.۱۳.۲۵۰  :  ۲۸۴۲ بار دانلود
  • جفر
   • افزودن بخش کتاب مهندسی علم حروف
   • ساخت صفحه روش‌های ساده
   • تکمیل ۱۳ روش ساده از آن کتاب
  • رفع مشکلات
   • رفع برخی مشکلات بخش اوقات و ساعات
 • نسخه ۰.۳۶.۱۲.۰  :  ۲۱۳۶ بار دانلود
  • تفکیک
   • ایام هفته
   • جهات اربعه
   • سعد و نحس و ممتزج
  • جفر
   • طرح غالب
   • خورشید جفر
   • جفر ۱۵ سطری
    • نسبت بین الحروف
     • به ۲ روش
     • نمایش جدول
     • خروجی دو عبارت
     • نسبت گیری دو عدد
    • اساس تا دور
     • به ۲ روش
     • نمایش جدول کامل
     • نسبت گیری از عبارت
    • حروف قوا
     • چند روش مختلف
     • نمایش جدول در سه حالت مختلف
     • نسبت گیری از دو متن
  • فال
   • توضیحات برای همه قسمت‌های فال
   • فالنامه شیخ بهایی
    • به صورت جدول
    • همراه مناجات
    • ۲۶ فال مختلف
    • جواب خوانا
   • فالنامه ابن عربی
    • جداول براساس آیات
    • ۲۳ فال مختلف
    • جواب خوانا (آیه)
    • ترجمه استاد بهرام پور
   • فال مفتاح الغیوب (محمد عبد الصمد)
   • تفال مجرب
  • هیات و نجوم
   • اوقات و ساعات
    • اوقات شرعی
    • ساعات روز جاری و روز قبل و بعد
    • بنابر قواعد محاسباتی مختلف
  • قابلیت نصب فایل‌های مورد نیاز (فونت‌ها) از داخل خود نرم‌افزار
 • نسخه ۰.۲۶.۴.۵۰  :  ۳۲۲۵ بار دانلود
  • تغییر قالب برنامه و تنظیم اشیاء هر صفحه
  • افزودن بخش «جفر»
   • افزودن جفر نادعلی
   • افزودن جفر سداسی
  • جدا شدن بخش فال
  • عکس دار شدن دکمه‌ها
  • بزرگ شدن محل نوشتن و خروجی اعراب گذاری و نیز بخش لقط و امتزاج
 • نسخه ۰.۲۰.۱۰.۷۲  :  ۲۴۴۸۸ بار دانلود
  • محیط ساده و کاربردی
  • امکان تغییر اندازه صفحه اصلی به اندازه دلخواه
  • امکان ایجاد صفحات مختلف به تعداد دلخواه به طور همزمان
  • بخش حساب
   • محاسبه بنابه روش و دایره دلخواه
   • مدخل مجموعی
   • رد به آحاد
   • تعداد حروف
   • تعداد نقاط، نواطق و صامات
  • بخش استنطاق
   • استنطاق کبیر : قدیم – عکس – بعد
   • استنطاق مکانی
  • اساس و نظیره‍
   • نظیره‍
   • غریزه‍
   • جابجایی
  • دور
  • تفکیک
   • عناصر
   • شدت عناصر
   • خواص
   • شدت خواص
   • ابجد وضعی
   • ابجد کبیر
   • دایره اوتاد
   • دایره کواکب
   • دایره افلاک
   • نورانی و ظلمانی
   • شمسی و قمری
   • تاج، حربه، عمود و کرسی
   • ملفوظی، ملبوبی و مسروری
  • بسط
   • بسط ملفوظی بنابه عدد دلخواه
   • بینه
   • معکوس
   • حذف مکرر
   • تنصیف بنابه عدد دلخواه
   • تضعیف بنابه عدد دلخواه
  • رمزنگاری به ۵ روش با امکان بازگردانی
  • اعراب گذاری
   • اهطم
   • اجهب
  • تکسیر صدر مؤخر و برعکس و غریزه‌ آن‌ها بنابه عدد دلخواه تا زمام
  • امتزاج بنابه عدد دلخواه
  • لقط
   • بنابه انتخاب حرذف شروع، گام و تعداد برداشتن
   • منفصل و متصل
  • فالهای همسر
   • ازدواج کگردن
   • زندگی تا آخر عمر
   • فرزنددار شدن ۱
   • فرزنددار شدن ۲
   • زمان مرگ همسر ۱
   • زمان مرگ همسر ۲
   • طریقه بطلیموس برای عاقبت ازدواج یا رابطه دوستی
  • دیگر فالها
   • طالع شخص
   • غالب و مغلوب
   • زمان شروع کار
   • محل اقامت
   • احوال غایب
   • احوال مریض
   • حیات و ممات بیمار
   • احوال جنین
  • افزودن دوایر حروف : ابجد، ابتث، اهطم، ایقغ، اجهب، اجذش، ارغی، انسغ، احست، اویل، اجهز، افسخ، اعهط، احمد، اموس
  • افزودن دوایر حساب و عدد : کبیر، معکوس، وضعی، افلاکی، صغیر، بروجی، ابجد ادریسی، ابجد عدد وسط، ابجد ثانی، ابجد علوی، ابجدی از امیرالمؤمنین ع، ابجد شعیب ع، ابجد نبوی، ابتث آدم ع، ابتث امیر ع، ابتث امام صادق ص، اهطم مرتبه، اهطم هجا، اهطم فیثاغورث، اهطم دانیال ع، اهطم وسطی، اهطم مثلثلات، اهطم وسیط، اهطم وسیط دوم، ایقغ یوشع بن نون ع
  • محاسبه اسقاط با طرح عدد دلخواه و امکان محاسبه باقیمانده صفر یا همان عدد طرح

 

نسخه‌های بیان شده، از نسخه‌های زیر بی‌ارتباط بوده و از اینجا به بعد از پایه برنامه‌نویسی صورت گرفته است.

برنامه بر پایه‌ی MMB

 • نسخه ۰.۸.۹.۲  :  ۲۱۶۴۴ بار دانلود
  • رمزگذاری کسری و برگردان آن
  • رفع مشکلات
  • تغییر ظاهری
 • نسخه ۰.۸.۸.۲  :  ۷۶۱۱ بار دانلود
  • تغییر ظاهر برنامه
  • استنطاق ابجد کبیر
  • ابجد معکوس و ابجد ادریسی
  • رمزگذاری ایقغی
  • دور صغیر و وسیط
 • نسخه ۰.۸.۵.۰
  • بسط : بینات
  • استنطاق ابجد کبیر
  • تکسیر مؤخر و صدر تا زمام
  • تکسیر صدر و مؤخر تا زمام
  • فال
   • دو همسر
   • غالب و مغلوب
   • اقامت
   • احوال غائب
   • احوال مریض
   • حیات و ممات
   • احوال جنین
  • جفر
   • سداسی
   • جفر ۱۵ سطری تا ۱۱
   • ۴ حروف صفحه جفر ۱۵ سطری
 • نسخه ۰.۸.۰.۰
  • تغییر سایز صفحه
  • جابجایی برخی صفحات و یکجا کردن آنها
  • استانداردسازی با حذف و یا عدم تغییر پژگچ
  • محاسبه حساب مجموعی و رد به آحاد ابجدها
  • تکسیر صدر و مؤخر و غریزه
  • امتزاج
  • افزایش خانه‌های دور
  • محاسبه مقدار ابجد کبیر عناصر
  • فال
   • طالع شخص
   • احتمال ازدواج دو نفر
 • نسخه ۰.۱.۲.۲
  • رفع مشکل بخش جابجایی و دور
 • نسخه ۰.۱.۲.۱
  • رفع مشکل معکوس
  • رفع مشکل تفکیک افلاکی
 • نسخه ۰.۱.۲.۰
  • استانداردسازی : لفظی و کتبی
  • حساب ابجد : کبیر – افلاکی – مکانی – بلامرتبه بروجی ۱۲ – بروجی ۰
  • بسط
   • ملفوظی
   • زبر و بینه
   • معکوس
  • حالات
   • تعداد حروف
   • تعداد نقاط و صامات
  • تفکیک
   • عناصر
   • خواص عناصر
   • ملفوظی، مسروری، ملبوبی
   • نورانی و ظلمانی
   • وضعی
   • کبیر
   • افلاکی
   • کواکبی
   • اوتاد
  • اساس و نظیره‍ : ابجد – اهطم – ابتث – ایقغ – ادزی – احست – اسبع – اجنذ
  • جابجایی حروف»
  • دور

درباره‌ی Shahim

حتما ببینید

امکانات «حساب جفر»

امکانات «حساب جفر» نسخه رایانه بروزرسانی تا نسخه ۱.۰.۰.۰ همه امکانات نرم‌افزار حساب جفر را …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.